Return to: Flymya Travel Information

Return to: Covid-19 Testing & Sites


Test Locations

Taunggyi

Kalaw

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2370.3674027506727!2d97.0005123673767!3d20.79174461428399!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30ce85f065c6f687%3A0xb6b71f6c64474f90!2sAyetharyar Hospital!5e0!3m2!1sen!2smm!4v1608712166311!5m2!1sen!2smm


Return to: Flymya Travel Information

Return to: Covid-19 Testing & Sites